Đối với người sử dụng thiết bị wifi marketing. SmartWifi hoàn toàn không có trách nhiệm gì về nội dung đăng tải trên trang web bên trong của thiết bị. Người mua thiết bị wifi marketing cần hiểu rõ những quy định của Nhà nước về đăng tải thông tin trên mạng và chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web mà mình quản lý.
SmartWifi khuyến nghị người sử dụng KHÔNG vi phạm bất kỳ điều nào dưới đây:
 •  Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:
  • a) Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
  • b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • c) Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị.
 •  Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 •  Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 •  Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm
 •  Công bố và lan truyền những thông tin bịa đặt, sai sự thật, chưa kiểm chứng… gây ảnh hưởng đến cá nhân và tổ chức khác.
 •  Tiếp tay hoặc thực hiện các hoạt động phi pháp, bất cứ điều gì gây hiểu nhầm, kỳ thị, xung đột, phân biệt đối xử, gây mâu thuẫn tôn giáo, sắc tộc…
 •  Gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các bài viết, hình ảnh (post) đăng trên Website.
 •  Cố gắng, bao gồm hay theo cách khác, giải mã, biên soạn, tương ứng hoặc đảo ngược bất cứ phần mềm nào lập nên một phần hay bất cứ thành phần nào của thiết bị.

Chúng tôi (SmartWifi) đóng vai trò như người cung cấp phương tiện dùng để quảng cáo, trình bày Nội dung do người sử dụng cung cấp. Nếu những nội dung giao tiếp do người sử dụng thực hiện không phù hợp với những khuyến nghị trên, chúng tôi có thể hủy bỏ các hoạt động hỗ trợ đã cam kết cũng như là từ chối bảo hành thiết bị. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ người sử dụng nào vì đã thực hiện không đúng những khuyến nghị trên. Chúng tôi có thể từ chối không thực hiện bất cứ hành động hay dịch vụ nào đối với những Nội dung do người sử dụng cung cấp, mà chúng tôi thiết nghĩ là cần thiết hoặc thích hợp trong sự suy xét có hạn, nếu tin rằng có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý cho SmartWifi hoặc có thể khiến cho SmartWifi mất đi (toàn bộ hay một phần) dịch vụ của ISP hay những nhà cung cấp khác.