License Wifi Marketing Basic

119,000

Bản quyền phần mềm cho một tháng sử dụng Wifi Marketing. Max 300 khách/ngày, đăng nhập Wifi bằng Facebook, bằng code hoặc bằng click.

SKU: license-wmk-basic Category: Tags: ,