Sale Hotline: 0913.155.922

Điều khoản sử dụng chung

Hãy đọc thật cẩn thận trang này. Nếu không đồng ý với những quy định về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm đưa ra ở đây, vui lòng không sử dụng dịch vụ.

1. CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều khoản sử dụng (sau đây gọi là "Điều khoản", viết tắt là "ĐKSD") là các thoả thuận mang tính pháp lý giữa SmartWifi với người sử dụng trang web và các ứng dụng của SmartWifi (sau đây gọi là "Bạn"), về việc truy cập và sử dụng dịch vụ của SmartWifi. Bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc các ứng dụng nào (sau đây gọi là "Dịch vụ") được cung cấp trên tên miền (trang web) smartwifi.com.vn, smartwifi.vn và các các tên miền con khác (trang web khác) được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp từ trang web này (sau đây gọi chung là "Website"). ĐKSD này được áp dụng ngay cả khi bạn không có tài khoản tại SmartWifi và việc bạn sử dụng Dịch vụ của SmartWifi nghĩa là bạn chấp nhận ĐKSD này.
SmartWifi có thể cập nhật lại ĐKSD theo quyết định của mình bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Bạn hiểu rằng việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi ĐKSD được cập nhật hoặc thay đổi nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo ĐKSD đã được cập nhật hoặc sửa đổi. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những điều khoản thỏa thuận bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với việc đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ phiên bản ĐKSD mới nhất tại mọi thời điểm và bạn có thể truy cập vào phiên bản hiện hành bất cứ lúc nào tại: http://smartwifi.com.vn/terms.html
Một số vùng của Website không tránh khỏi phụ thuộc vào những thỏa thuận bổ sung. Bằng cách sử dụng bất cứ dịch vụ cụ thể nào thuộc Website, bạn đồng ý bị ràng buộc và sẽ tuân theo các chỉ dẫn và quy định được đăng tải theo từng thời điểm áp dụng riêng cho các dịch vụ đó.
SmartWifi và/hoặc các công ty liên quan của SmartWifi cũng có thể cung cấp các dịch vụ khác mà chúng được điều chỉnh bởi các Điều Khoản Sử Dụng khác. Trong các trường hợp đó, ĐKSD này không được áp dụng cho các dịch vụ khác đó, nếu trong phạm vi được loại trừ một cách rõ ràng bởi các Điều Khoản Sử Dụng khác đó.

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ BẢO MẬT

Trách nhiệm khi đăng ký tài khoản
Khi xem xét việc sử dụng Dịch vụ, bạn cam kết rằng bạn hoặc (a) có đủ tuổi luật định để xác lập thỏa thuận có tính ràng buộc và không phải là người bị ngăn cấm tiếp nhận các Dịch vụ theo pháp luật hiện hành đối với địa điểm của bạn hoặc theo phạm vi pháp luật liên quan khác, hoặc (b) bạn đã có sự chấp thuận trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn để sử dụng Dịch vụ theo quy định và phù hợp với ĐKSD.
Đồng thời, khi đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ, bạn cũng đồng ý:
Tính bảo mật
Bạn sẽ nhận được một tài khoản và mật khẩu sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch vụ. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin, tài khoản và mật khẩu của bạn, và hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả những hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng đăng ký của bạn. Bạn có thể thông báo ngay cho SmartWifi về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn cũng như bất cứ trường hợp nào khác vi phạm tính bảo mật. SmartWifi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do thành viên không tuân thủ và tự thực hiện đầy đủ quy tắc bảo mật cho tài khoản của chính bạn.

Thông tin người sử dụng
Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin bao gồm mà không hạn chế một địa chỉ email thích hợp khi bạn đăng ký tài khoản SmartWifi. Thêm vào những thỏa thuận và điều kiện có thể được đưa ra trong bất cứ quy định bảo mật nào trên Website, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba nào về tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ các trường hợp cần thiết hay thích hợp nhất định để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp mà các thông tin như thế là thích hợp. SmartWifi giữ quyền cung cấp cho bạn dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba dựa trên việc tham khảo những thông tin mà bạn cung cấp trong lúc đăng ký và bất cứ khi nào sau đó; việc cung cấp này do chúng tôi và bên thứ ba thực hiện. Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào một số phần của Dịch vụ mà bạn không cần phải đăng ký sử dụng. Trong các trường hợp đó, bạn đồng ý rằng các thông tin của bạn có thể được chúng tôi thu thập (bằng các phương tiện nhận dạng thích hợp) và sử dụng theo quy định của ĐKSD. Vui lòng xem Quy định bảo mật để biết thêm chi tiết liên quan đến thông tin của bạn.
 
3. HÀNH VI VÀ TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quy định chung
Bạn hiểu rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình chụp, hình họa, video, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây gọi chung là "Nội dung"), cho dù được đăng công khai hoặc được truyền đưa riêng, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra Nội dung đó. SmartWifi không chịu trách nhiệm pháp lý và nói chung là không kiểm soát được những thông tin do những người sử dụng khác nhau cung cấp thông qua Website. Theo lẽ rất tự nhiên, thông tin của những người khác có thể không nguyên vẹn, không chính xác, gây khó chịu, có hại, bị phản đối và trong một vài trường hợp sẽ bị ghi sai hoặc giả vờ ghi sai. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải SmartWifi, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với: (a) toàn bộ Nội dung mà bạn tải lên, đăng, gửi, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo phương thức khác qua Dịch vụ, (b) việc bạn tiếp xúc, sử dụng những Nội dung của người khác trên Website này hoặc với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào phát sinh từ việc bạn tiếp xúc, sử dụng Nội dung trên Website này.

Trình bày của người sử dụng
Bạn có thể chia sẻ thông tin hợp lệ dưới các định dạng chúng tôi mặc định tại các khu vực cho phép. Là người sử dụng, bạn cần có trách nhiệm với các giao tiếp của riêng bạn và phải tự chịu trách nhiệm với kết quả của việc đăng tải. Chúng tôi không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hoặc sự phụ thuộc vào những giao tiếp được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm nào được người sử dụng bày tỏ. Bạn biết rằng bất cứ sự phụ thuộc nào vào những tài liệu được đăng tải bởi những người sử dụng khác sẽ gây nguy hiểm cao cho bạn.
Bạn phải chấp nhận rằng sẽ KHÔNG tải lên, đăng, gửi, cung cấp, tái sản xuất, truyền hoặc phát tán lên Website dưới bất kỳ hình thức nào những Nội dung sau:  
Quy định an toàn trang SmartWifi
Người sử dụng bị ngăn cấm xâm phạm hay có ý xâm phạm sự an toàn của Website, bao gồm mà không hạn chế: (a) truy cập những dữ liệu không dành cho người sử dụng hay đăng nhập vào một máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không có quyền truy cập; (b) cố khảo sát, quét hay kiểm tra những khe hở của một hệ thống hoặc mạng hoặc mức độ an toàn hay xác nhận mà không có quyền thích hợp, (c) cố gây trở ngại cho dịch vụ đối với bất cứ người sử dụng, người chủ hay mạng nào, bao gồm mà không hạn chế thông qua các phương tiện hình thức cho virus vào trang web, làm quá tải, tràn ngập…, (d) giả mạo bất cứ tiêu đề TCP/IP hoặc bất cứ phần nào của thông tin tiêu đề hay ngụy trang thông tin nhận dạng theo cách khác để che giấu nguồn gốc của bất cứ Nội Dung nào được truyền đưa. Sự xâm hại mạng hoặc sự an toàn của mạng có thể tạo nên trách nhiệm pháp lý của công dân hoặc tội phạm. Chúng tôi có thể kết hợp với cơ quan quyền lực thi hành luật pháp trong việc truy tố những người sử dụng liên quan đến những xâm hại như trên.

4. CUNG CẤP VÀ PHÁT HÀNH NỘI DUNG LÊN SMARTWIFI

Với việc đưa ra Nội dung đến bất cứ vùng công khai hoặc không công khai nào trên trang SmartWifi, bạn đồng ý rằng:
5. PHẢN HỒI CHO SMARTWIFI

SmartWifi đánh giá cao những thông tin từ người sử dụng và rất mong nhận được những ý kiến liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và trang SmartWifi. Tuy nhiên, vui lòng hiểu rằng chính sách của SmartWifi không quy định chúng tôi chấp nhận hay xem xét những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu khác với những gì chúng tôi đặc biệt yêu cầu. Mặc dù chúng tôi xem xét thông tin đóng góp từ bạn về dịch vụ của SmartWifi nhưng xin bạn hãy gửi những thông tin chuyên biệt liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và vui lòng không cung cấp cho chúng tôi những ý tưởng sáng tạo, những đề nghị, phát minh hoặc những tài liệu và những thông tin bí mật, độc quyền. Do vậy, nếu bạn gửi những đề nghị, ý kiến, bản vẽ, tài liệu, khái niệm hay những thông tin sáng tạo khác (gọi chung là “Phản Hồi”) cho SmartWifi bằng bất kỳ hình thức nào thì nó sẽ tự động trở thành tài sản của SmartWifi. Những ai gửi những Phản hồi như thế đều không được đòi hỏi SmartWifi bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng hay tiết lộ những Phản hồi này vì bất cứ mục đích gì, theo bất cứ cách thức nào, trên bất cứ phương tiện nào trên toàn thế giới. Đồng thời, bạn đồng ý rằng SmartWifi có thể có những thứ tương tự, đang trong quá trình nghiên cứu hoặc phát triển, với Phản hồi đó. SmartWifi sẽ chiếm hữu riêng tất cả những quyền đã biết bây giờ hoặc sau này phát triển thành ý tưởng và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế những ý tưởng này với bất cứ mục đích gì mà không phải bồi thường hoặc chi trả khoản thù lao nào cho bạn hay bất cứ người nào cung cấp Phản hồi.
 
6. MỐI LIÊN HỆ VỚI NHỮNG TRANG KHÁC

Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho bạn chứ SmartWifi không xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. Bạn đồng ý và hiểu rằng nếu bạn quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba thì đó là do bạn liều lĩnh và đối với bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó là rủi ro mà chính bạn phải gánh chịu.
 
7. SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ

Tại bất kỳ thời điểm nào và tại từng thời điểm, SmartWifi có quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung Website bao gồm mọi khoản mục cho dù có hoặc không có thông báo.
Bạn đồng ý rằng SmartWifi không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất cứ bên thứ ba nào đối với bất kỳ sự điều chỉnh, tạm ngưng hoặc không tiếp tục cung cấp Dịch vụ.

8. CHẤM DỨT

Bạn đồng ý rằng SmartWifi bảo lưu quyền thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp bao gồm mà không hạn chế việc loại bỏ những đăng tải của bạn ra khỏi Website, ngừng cung cấp toàn bộ hay bất cứ phần nào của Dịch vụ, xóa bỏ quyền truy cập vào Website và ngăn chặn cả khả năng tiếp tục sử dụng Dịch vụ của bạn nếu bạn vi phạm nội dung hay tinh thần của bản ĐKSD này hoặc trong trường hợp nếu chúng tôi không có khả năng kiểm tra, xác nhận bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản SmartWifi.
SmartWifi có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo ĐKSD này và chấm dứt tài khoản của bạn. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với ĐKSD hoặc các thỏa thuận bổ sung hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; (b) theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; (c) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ); (d) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; (e) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; (f) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch Vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; (g) không thanh toán các khoản phí nào mà bạn phải gánh chịu liên quan đến Dịch Vụ.
Đồng thời, bạn cũng đồng ý rằng tất cả các việc chấm dứt tài khoản, tạm ngừng cung cấp Dịch vụ, ngăn chặn quyền truy cập vào Website đều có lý do được thực hiện theo quyết định riêng của SmartWifi và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hay bất cứ bên thứ ba nào đối với việc chấm dứt bất kỳ tài khoản nào.

9. KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM

Trên cơ sở về sự tin cậy và hiểu rõ việc sử dụng Dịch vụ là rủi ro của riêng bạn, bạn đồng ý rằng:  
10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng SmartWifi, các nhà cung cấp hay bên thứ ba liên quan trong Website sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất cứ người nào cho bất kỳ những thiệt hại, tổn thất, hậu quả (bao gồm mà không hạn chế những thiệt hại kinh tế, lợi nhuận, thu nhập, việc sử dụng, dữ liệu, uy tín, danh tiếng và các thiệt hại vô hình khác) không thường xuyên, trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, thứ phát, đặc biệt, điển hình phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng được Dịch vụ hay do việc sửa đổi, truyền đưa các dữ liệu hoặc truy cập trái phép của bạn bất kể có dựa vào chứng nhận, hợp đồng, sai lầm hay bất cứ nguyên lý pháp luật nào khác và cho dù SmartWifi hoặc các nhà cung cấp, các bên liên quan (tùy từng trường hợp) đã được khuyến cáo về khả năng có thể xảy ra những thiệt hại như vậy.

11. MIỄN TRỪ

Bạn đồng ý bồi thường, đảm bảo và giữ cho SmartWifi, công ty mẹ, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết, các viên chức, các đại diện, các nhân viên, các đối tác, các bên cung cấp, các bên bán hàng, các bên đồng thương hiệu và các bên cấp phép của SmartWifi được vô hại đối với các khiếu kiện hoặc yêu cầu, bao gồm cả các khoản phí luật sư hợp lý, do bất cứ bên thứ ba nào thực hiện phát sinh từ: Nội dung mà bạn cung cấp, đăng tải, truyền đưa hoặc tạo sẵn theo cách thức khác qua Dịch vụ, việc bạn sử dụng Dịch vụ, việc bạn kết nối tới Dịch vụ, việc bạn vi phạm ĐKSD, việc bạn vi phạm quyền của bất cứ người nào khác hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.

12. THÔNG BÁO

SmartWifi có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho bạn các thông báo thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Website.Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử, thư thông thường và việc hiển thị thông báo, các liên kết tới thông báo cho bạn nói chung trên Website sẽ cấu thành việc thông báo đầy đủ và tương xứng cho bạn về các vấn đề có trong thông báo đó.

13. QUY ĐỊNH QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Những nội dung của Website này bao gồm mà không giới hạn như văn bản, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm và những nội dung trang web khác (tập hợp thành "Nội dung trang web") là tài sản riêng của SmartWifi và được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế.
Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Website đều thuộc về SmartWifi hoặc cấp phép hợp pháp cho SmartWifi sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Bạn không thể bán hoặc thay đổi nội dung trang web này hay gửi, xuất bản, tái sản xuất, trưng bày, trình bày công cộng, phân phối hoặc nói cách khác là sử dụng nội dung trang web bằng bất cứ cách nào vì bất cứ mục đích thương mại hoặc công cộng nào. Việc dùng nội dung trang web này trên bất cứ trang web nào khác hoặc trong một môi trường máy tính được nối mạng vì bất cứ mục đích nào đều bị ngăn cấm. Bạn không thể sao chép hay sửa lại mã HTML mà chúng tôi tạo ra để phát triển bất cứ nội dung hoặc những trang hình thành nên bất cứ nào trang web nào.
Việc sử dụng nội dung trang web nếu không được phép có thể xâm phạm bản quyền và những quyền hợp pháp được đảm bảo khác. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ.

Thông báo về việc vi phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ
Nếu bạn tin rằng sản phẩm đăng ký bản quyền của bạn đã bị sử dụng trên Website này mà không được phép dẫn đến vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với SmartWifi theo địa chỉ email: support@smartwifi.com.vn và cung cấp cho chúng tôi những thông tin sau đây: Khi nhận được thông báo vi phạm bản quyền từ người giữ bản quyền chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp xem xét thích hợp để xác định trường hợp đó có phải là vi phạm bản quyền hoặc sử dụng trái phép theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và Quyền tác giả hiện hành hay không và phản hồi cho bạn.
SmartWifi tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác và chúng tôi yêu cầu người sử dụng, người giữ tài khoản và những đối tác liên quan đến nội dung cũng thực hiện quy định trên. Theo ĐKSD này, bạn đồng ý không dùng bất cứ trang web nào thuộc SmartWifi để xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền của người khác bằng bất cứ cách nào. Chúng tôi sẽ giới hạn tài khoản và ngăn chặn việc truy cập Website của bất cứ người sử dụng nào tiếp tục xâm phạm bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ khác của những người khác. Chúng tôi giữ quyền thực hiện những hành động này vào bất cứ lúc nào, theo suy nghĩ của riêng chúng tôi, có hoặc không chú tâm và không có trách nhiệm pháp lý với người chủ tài khoản bị chấm dứt hay người sử dụng có truy cập bị ngăn chặn.

14. LIÊN HỆ VỚI SMARTWIFI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, vấn đề nào cần hỗ trợ khi sử dụng SmartWifi hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: support@smartwifi.com.vn
Nếu bạn tìm thấy bất cứ trường hợp vi phạm nào đối với ĐKSD này, vui lòng thông báo cho SmartWifi theo địa chỉ email: webmaster@smartwifi.com.vn .

15. QUY ĐỊNH CHUNG

ĐKSD (và các thỏa thuận bổ sung, các chính sách được kết hợp vào ĐKSD này) được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và SmartWifi về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc chúng tôi không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong ĐKSD sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hạn hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ quy định nào của ĐKSD bị vô hiệu thì các quy định khác của ĐKSD vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực.
Bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Website hoặc sản phẩm, dịch vụ của SmartWifi sẽ được xem xét và giải quyết trên cơ sở luật pháp hiện hành của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật của nước sở tại liên quan tới hoạt động trực tuyến, bảo vệ dữ liệu/ quyền riêng tư và Nội dung có thể chấp nhận được. Nếu bạn truy cập trang web này từ bên ngoài nước Việt Nam thì bạn sẽ chịu trách nhiệm trong khuôn khổ những luật theo quyền hạn của bạn.
Bạn đồng ý rằng tài khoản SmartWifi của bạn là không thể chuyển giao và tài khoản của bạn sẽ chấm dứt đồng thời với việc toàn bộ nội dung trong đó cũng sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn ngay khi bạn qua đời.